Ajwanëm

From kaqchikel
Jump to navigation Jump to search

Ajwanëm (eng. to Want)

Present Form

Yin nu wäj Yoq ni qäj
Yet na wäj Yix ni wäj
Rja' ni räj Rije'ë' ni käj

Negative Form

Yin ntu wäj Yoq nti qäj
Yet nta wäj Yix nti wäj
Rja' nti räj Rije'ë' nti käj