B'inëm

From kaqchikel
Jump to navigation Jump to search

B'inëm (eng. to Go)


Present Form

Yin yi b'ïn Yoq yoq b'ïn
Yet yat b'ïn Yix yix b'ïn
Rja' ni b'ïn Rije'ë' ye b'ïn

Negative Form

Yin ntin b'ïn Yoq nti qab'ïn
Yet nta b'ïn Yix nti b'ïn
Rja' ntu b'ïn Rije'ë' nti kib'ïn

Past Form

Yin xin b'ïn Yoq xqa b'ïn
Yet xa b'ïn Yix xi b'ïn
Rja' xu b'ïn Rije'ë' xki b'ïn