Qumüj

From kaqchikel
Jump to navigation Jump to search

Qumüj (eng. to Drink)


Present Form

Yin ni qum Yoq nqa qum
Yet na qum Yix ni qum
Rja' nu qum Rije'ë' nki qum

Negative Form

Yin ntin qum Yoq nti qaqum
Yet nta qum Yix nti qum
Rja' ntu qum Rije'ë' nti kiqum

Past Form

Yin xin qum Yoq xqa qum
Yet xa qum Yix xi qum
Rja' xu qum Rije'ë' xki qum