Tz'apinëm

From kaqchikel
Jump to navigation Jump to search

Tz'apinëm (eng. to Close)

Present Form

Yin ni tz'apïj Yoq nqa tz'apïj
Yet na tz'apïj Yix ni tz'apïj
Rja' nu tz'apïj Rije'ë' nki tz'apïj

Negative Form

Yin ntin tz'apïj Yoq nti qatz'apïj
Yet nta tz'apïj Yix nti tz'apïj
Rja' ntu tz'apïj Rije'ë' nti kitz'apïj

Past Form

Yin xin tz'apïj Yoq xqa tz'apïj
Yet xa tz'apïj Yix xi tz'apïj
Rja' xu tz'apïj Rije'ë' xki tz'apïj